Referat, Generalforsamling, den 13. marts 2017

Colin Archer Laug, Lemvig
Referat af generalforsamlingen den 13. marts kl. 19.30 2017 i Havnens Hus

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent – bestyrelsens forslag Henning Thøgersen
Referent – bestyrelsens forslag Helle Bro
Beslutning
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig, da den ifølge vedtægterne skal varsles 14 dage før afholdelse, og det er overholdt via annoncering i Ugeavisen uge 8.
2. Formandens beretning samt godkendelse af beretning
Beslutning
Formandens beretning blev godkendt.
Tak til alle de frivillige for en fantastisk indsats – uden jer intet skib.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Beslutning
Regnskabet blev godkendt, hvor årets overskud er 2.791,13 kr.
4. forslag til medlemskontingent
Beslutning
Kontingentet er uændret 200 kr. pr. medlem
Der er aktuelt 142 medlemmer – hvor målet er 200 medlemmer for at få en mere solid økonomi. Det er en forudsætning for skibets overlevelse, at medlemmerne støtter op.
De fremmødte på generalforsamlingen blev opfordret til at være ambassadører i forhold til at rekruttere nye medlemmer.
I forhold til at bevare medlemmer over tid blev det bragt i forslag at undersøge mulighederne for betaling via betalingsservice, så det ikke er forglemmelse ved fornyelse af medlemskab, der står som hindring for fortsat medlemskab.
Der drøftes mulighed for administrationsgebyr på 25 kr. såfremt det ikke sker automatisk via betalingsservice.
Ovenstående muligheder vil blive afsøgt.
Det blev anbefalet med rykkere for om muligt at få flere, der har været medlem tidligere, til fortsat at melde sig under fanerne.
Der er ikke længere mulighed for at betale kontingent via swip, der er udgået som betalingssystem, men derimod kan man betale med mobile pay.
5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
Beslutning
Der er ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
John Fischer modtager genvalg
Anne-Mette Flyvbjerg modtager genvalg
Flemming Kæmpe modtager ikke genvalg
På valg som suppleanter er:
Poul Kynde modtager genvalg
Paul Højen modtager genvalg
Beslutning
Der er genvalg til de personer, der har ønsket at modtage genvalg til bestyrelsen og tilsvarende for suppleanterne.
Nyvalgt til bestyrelsen er Svend Erik Petersen.
Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.
7. Valg af revisorer og suppleanter
Revisor Tonny Schleimann modtager genvalg
Suppleant Johnny Rokkjær modtager genvalg
Beslutning
Der er genvalg til både revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Året 2017 tegner lysere i forhold til antallet af skippere, hvilket vil betyde, at der bliver flere muligheder for at tilbyde medlemmerne sejlture. For få skippere i 2016 har desværre betydet, at nogle medlemmer forgæves har forsøgt at komme med på sejlads.
Medlemmer efterlyser koordination mellem skipperne, så det er tydeligt, hvornår der sejles og hvem, der sejler. Desuden at der finder en koordinering sted mellem sejlads og tid til vedligehold. Det er en opgave for bestyrelsen at aftale retningslinjer. Desuden retningslinjer for god sejleradfærd både til vands og til lands.
14 personer deltager i radiokommunikationskursus og skal til eksamen i indeværende uge. Tak til Svend Erik Petersen for undervisningsforløb.
Colin Archer Laug har sammen med Produktionsskolen Nordvestjylland fået råderet over hus nr. 1 til opbevaring m.v. på havnearealet.
Da Colin Archer Laug også er medlem af Træskibslauget, er der indgået aftale om fælles værksted. Der vil blive nedsat et værkstedsudvalg.
Der orienteres om det kommende pinsestævne arrangement, der i år er i Hobro. Annie Thrysøe deltager, som forventeligt 1 af 5 skibe fra Lemvig, og der bliver mulighed for tilmelding til dele af turen eller hele turen. Program for turen annonceres på hjemmesiden i løbet af uge 14.
Tak til dirigenten for god ledelse af mødet!

Referent:
Helle Bro

Referat, Generalforsamling, den 3. marts 2016

Lemvig den 7. marts 2016.

Referat af generalforsamling i Colin Archer Laug 2016.

Ad. 1/

Henning Thøgersen blev valgt som dirigent og John Fischer som referent. Henning konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad. 2/                

Se bagsiden af dagsorden. Travlhed med at få båden klar til pinsestævnet i 2015. Stor ros og tak til de få, som har lagt rigtig mange kræfter og timer i arbejdet. Ingen nævnt, ingen glemt.

Båden blev navngivet og søsat til pinsestævnet, der var rigtig godt besøgt. Officielle besøgstal ca. 20.000. Enkefrue Anni Thrysøe og familie var med til hele seancen.

Uddannelse af skippere til skibet kom godt fra start foråret 2015, men det haltede lidt til efteråret. Bl.a. grundet vejret.

Vedr. drift af skibet fremover, må vi regne med at det bliver sværere at søge midler nu hvor skibet er i drift, så vi må se på flere løsninger.

Håber at vi får skibet godkendt ved Søfartsstyrelsen til at sejle med elever og unge – og at vi ser skibet med på bl.a. Limfjorden Rundt. Beretningen blev godkendt.

Ad. 3/                

Regnskabet blev gennemgået af Anne-Mette Flyvbjerg og godkendt.

Ad. 4/                

Medlemskontingentet bliver fortsat 200 kr. på år. Der er p.t. 130 medlemmer. Vi skal gerne op på 200 medlemmer for at kunne drifte skibet.

Ad. 5/                

Ingen forslag.

Ad. 6/                

Kenneth Bro og Henning Lund blev genvalgt.

Ad. 7/                

Poul Kynde og Paul Højen blev valgt.

Ad. 8/                

Tonny Schleimann blev valgt som revisor og Johnny Rokkjær blev valgt som revisorsluppant.

Ad. 9/                

Oplæg om uddannelse af gaster og skippere til ”Anni Thrysøe”.

Liste bliver fremlagt, hvorpå man kan tilkendegive ønsker om deltagelse.

Bookingkalender bliver lagt på hjemmesiden som test.

Flemming Kæmpe står for at uddanne skippere. Der startes op den 12. april kl. 16.00.