Nyhedsbrev 4

Nyhedsbrev nr. 4 den 20. september 2014

Colin Archer

PROJEKTET –

Lemvig

 

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed vores fjerde nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in­ter­esse.

Båden står stadig i Hal 8 på Moeskjærvej og arbejdet skrider rigtigt godt frem. Siden gene­ralforsamlingen er der arbejdet næsten dagligt på båden. Henning Lund, Kris Thorsen og Flem­ming Kæmpe er gået foran, og med sig har de haft mange trofaste frivillige som hjælpere i dagtimerne.

Status er dags dato:

Tankanlæg, motor og skrueaksel er monteret. Apteringen (af smukt lærketræ leve­ret af WoodPro) er næsten færdig, alle lister er af mahogni, som fulgte med båden, der er køjeplads til 6 personer og møbelpolstreren er også gået i gang med madras­ser og hynder. Toilettanken er monteret og toilet og vask er købt – døren til toilet er klar til at blive sat i. Bordplade til kahyt og kortbord er færdig. Indretning af pantry påbegyndes snarest – komfuret er købt – alt i alt er det imponerende, hvad der er sket på båden. Ruftaget er lakeret og vinduer isat (6 m.m. polysteren). Alle rund­hol­ter, bomme, topstang og klyverbom er tildannet og lakeret. Masten er leveret fra Ørum Savværk, skåret ud i firkant, så nu forestår der et større høvle- og pudsear­bej­de, som de seneste dage er påbegyndt. Båden er malet udvendigt to gange og bun­den har fået primer. Skruen er monteret og bådebyg­gerne arbejder pt. med at sætte roret på.

Kig forbi og glæd jer over den smukke båd, som vi gør alt for, kan blive færdig til Træskibssammenslutningens Pinsestævne i Lemvig i 2015. Sikke et vartegn for byen!

Arbejdet og arbejdsglæden er styrket af, at DeWalt og Stanley velvilligt har stillet alt ønskeligt værktøj til rådighed for os, indtil vi er færdige – STOR tak for det!

Senest har vi fået foræret et komplet sæt sejl til båden. Gaven er fra John Jacobsen, Farsund i Norge. Han har gennem mange år ophalet sin Colin Archer båd på Lemvig Bedding. Han deltager i flere kapsejladser, hvorfor han har bestilt et sæt nye sejl og foræret os det gamle, men stadig brugbare sejl.

Bestyrelsen har besluttet, at John bliver vores første æresmedlem, og en delegation fra bådelauget har netop været i Norge for at overrække John dette æresbevis. Med tilbage havde de vores gave, et komplet sæt sejl, så nu har vi også sejlet i hus.

 • Økonomistatus:

Vores økonomi ser fornuftig ud, vi har stadig penge på kontoen, takket være Færch­fonden, Lauritzenfonden, og Friluftsrådet, som velvilligt helt eller delvist har udbe­talt det beløb, som de har sponsoreret til os. Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil stifte gæld under byggefasen. Vi står nu over for at skulle foretage store investe­rin­ger i kostbart udstyr. Vi er meget obs. på at indhente konkurrencedyg­tige priser for­ud for indkøb, så vore bevillinger rækker længst muligt. Vore sponsorer er positivt stemt over for det store frivillige arbejde, der ydes ved båden, og vi møder stor velvillighed fra lokale virksomheder og interessegrup­per. Vi har stadig tilsagn om 70.000 kr. fra Friluftsrådet og 150.000 kr. fra Veluxfonden, disse er ganske vist for­be­holdt sejl og rig, men da vi har fået et komplet sæt sejl som gave, har Veluxfonden udtalt, at de er velvilligt indstillet overfor, at give os en dispensa­tion herfra.

Vi har fået et bindende svar fra SKAT vedr. momsfritagelse, og svaret er JA. Colin Archer er momsfritaget, for så vidt det drejer sig om:

 1. – at den ikke kan antages som et lystfartøj, når blot den fremtræder som erhvervsfartøj og er i foreningseje, selv om den ikke anvendes til erhvervsmæssig sejlads, men fx til turistattraktion m.v.
 2. Momsfritagelsen begrænser sig til ombygning, reparation og vedligeholdelse, men ikke til nybygning.
 3. Momsfritagelsen omfatter fast udstyr leveret efter, at skibet er færdiggjort og nødvendigt udstyr, som er flytbart.
 4. Definitioner:
 1. Nybygning af skibe er ikke momsfritaget,
 2. fast udstyr er fast installeret, som bl.a. navigationsudstyr og sikkerhedsmateriel,
 3. nødvendigt udstyr er flytbart, men nødvendigt ved udnyttelsen, som bl.a. fiskegrej, joller og redningsveste,
 4. ved ombygning ændres skibets/udstyrets standard,
 5. ved reparation og vedligeholdelse bevares skibets standard,
 6. indkøb i byggemarkeder og lign. som fx. maling er ikke momsfritaget.

Vi kan altså kun delvist udnytte denne momsfritagelse, men på sigt kan vi få glæde af dette svar.

Fundraisingen fortsætter:

Anne-Mette Flyvbjerg og Helle Bro arbejder stadig ihærdigt med at skaffe de sidste penge til færdiggørelsen – der har i sommer været en længere pause i bevillingerne, men vi tror stadig på, at det er muligt at nå målet – Projektet bæres af de mange frivillige, der bakker op om arbejdet, og der kommer stadig flere og flere til – flot!

Medlemsbidrag:

Vi vil gerne minde om, at det er muligt at forny medlemskabet/tegne et nyt ved at indbetale 200 kr. på vores konto i Nordea, Lemvig: 9589 – 0726 400 180.

Vi har pt. 45 som har fornyet deres medlemskab, men vi har også stadig 26 på listen fra sidste år, som rykker os for at få lov til at betale kontingentet for i år. Vi imødeser gerne jeres indbetaling på ovennævnte konto eller ved henvendelse til et af besty­relsens medlemmer. HUSK at oplyse jeres medlemsnummer og navn på indbetalin­gen. Nye medlemmer vil snarest modtage et nummereret medlemskort, som tak for interessen.

Det er af stor betydning for vores forankring i lokalområdet, at vi har en stor med­lems­skare – derfor skal vores opfordring være

at vi bliver så mange som muligt

så hurtigt som muligt

send derfor gerne denne opfordring/dette nyhedsbrev videre til de, i jeres netværk, som I formoder, kan være interesseret i et medlemskab!

 

Der er mange flere billeder at se på vores hjemmeside, som heldigvis nu igen kan besøges – vi beklager, hvis nogen på det seneste forgæves har forsøgt at åbne siden!

www.colinarcher.dk

Med venlig hilsen f. Colin Archer Laug, Lemvig

Kenneth Bro

 

>>>HOME<<<