Nyhedsbrev nr. 5 den 12. marts 2015

Nyhedsbrev nr. 5 den 12. marts 2015

Colin Archer         

PROJEKT

i samarbejde med Produktionsskolen Nordvestjylland

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed femte nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in­ter­esse.

Lige ved og næsten!  –  Collin Archer skal i søen!

Nu går arbejdet med Collin Archer ind i sin sidste fase.

Planen er, at skibet søsættes den 14. april i Lemvig, hvor skibet med hjælp fra Red­nings­ringen transporteres fra hallerne på Moeskjærvej til Østhavnen. Tak til Karl Erik Christensen for gode rammer til skibsbyggeriet!

Skibet skal være færdigrigget og sejlklar til Træskibssammenslutningens Pinse­stæv­ne, som i år er i Lemvig. Lemvig Kommune er projektleder og Lemvig Træskibslaug står i samarbejde med Lemvig Roklub for de praktiske opgaver. Der forventes ca. 10.000 -12.000 gæster i Lemvig i den anledning!

De mange frivillige i Colin Archer Laug og de unge tilknyttet Produktionsskolen Nord­vestjylland glæder sig til at vise det prægtige skib, præget af godt håndværk, frem. Skibet navngives pinselørdag kl. 12.00 på Lemvig Bedding. Der er efterføl­gen­de præ­sentationssejlads på fjorden, hvor alle træskibene, der deltager i stævnet, sejler ud.

Vi vil gerne sige både frivillige og medlemmerne en stor TAK for, at visionen om det multifunktionelle skib kan realiseres. Der er arbejdet på båden næsten daglig i det sidste år. Vi vil gerne yde en smule til gengæld og inviterer derfor alle frivillige og medlem­mer­ til præsentation af skibet pinselørdag kl. 15.00. Frivillige vil sikre lidt til ganen og halsen fra kl. 15.00 til 15.30.

For jer, der har andre planer for pinsen, står der kun tilbage at sige en stor TAK med håb om, at I på et senere tidspunkt vil besigtige skibet i Lemvig Havn.

Der pågår nu en proces med samarbejdspartnere om at finde de bedste aktiviteter med skibet – heldigvis er der mange frivillige, der byder sig til – også i denne fase.  Bl.a.­ søkyndige der vil sejle skibet til gavn for borgere, der kan have glæde af ople­vel­­sesture med og uden fiskestang.

Vi mangler nogle få tusinde kroner, for at økonomien rækker, men mon ikke vi når frem til flere velgørere –  lige ved og næsten!

Vi har vedlagt en billedserie – hvor vi viser skibet i første udgave, og som det står nu. Det er imponerende udtryk for ældgammelt håndværk i moderne udgave.

At sejle er at leve!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomistatus:

Vores økonomi ser fornuftig ud, vi har stadig penge på kontoen, takket være vore mange velvillige sponsorer, som undervejs delvist har udbetalt deres tilsagn om støtte – således har Veluxfonden i efteråret frigivet 75.000 kr. for det komplette sæt sejl, som vi har modtaget i gave fra John Jacobsen, Norge – Flot!

Vores budgettal ser ud til at holde, og vi har nu påbegyndt indkøb af dele til rig og redningsudstyr samt nautiske instrumenter. Michael Honoré v/HB Revision I/S har velvilligt givet tilsagn om at støtte os i forhold til det bindende svar fra SKAT, vedr. momsfritagelse. Vi kan, som nævnt i tidligere nyhedsbrev, delvist få glæde af momsfritagelsen, og derfor er vi taknemlige for at få hjælp til fortolkningen af disse regler.

Helle Bro og Anne-Mette Flyvbjerg arbejder stadig ihærdigt med at skaffe de sidste penge til færdiggørelsen – vi mangler stadig at få svar fra enkelte fonde, men vi tror på, at det er muligt at nå målet – Projektet bæres af de mange frivillige, der bakker op om arbejdet, og der kommer stadig flere og flere til – flot!

Medlemsbidrag:

Vi vil gerne minde om, at det er muligt at forny medlemskabet/tegne et nyt ved at indbetale 200 kr. på vores konto i Nordea, Lemvig: 9589 – 0726 400 180.

Vi har pt. 56 medlemmer. Vi imødeser gerne jeres indbe­ta­ling på ovennævnte konto eller ved henvendelse til et af besty­relsens medlemmer. HUSK at oplyse jeres medlemsnummer/navn på indbetalin­gen. Nye medlemmer vil sna­rest modtage et nummereret medlemskort, som tak for interessen. Det er muligt at melde sig ind i foreningen via vores hjemmeside, vi har også fået SWIPP ; )

Det er af stor betydning for vores forankring i lokalområdet, at vi har en stor med­lems­skare – derfor skal vores opfordring være:

Send gerne denne opfordring/dette nyhedsbrev videre til de, i jeres netværk, som I formoder, kan være interesseret i et medlemskab/læse vore nyhedsbreve!

Generalforsamlingen er i år fastsat til torsdag, den 26. marts kl. 19.00 i Lemvig Træskibslaug Hus på Havnen med dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Formandens beretning samt godkendelse af beretning

 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 4. Forslag til medlemskontingent

 5. Indkomne forslag herunder vedtægtsændringer

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er

  1. Anders True

  2. Jens Peder Helligsø

  3. Chresten Maarupgaard

 7. Valg af suppleanter – på valg er

  1. Poul Kynde

  2. Tyge Windfeld-Lund

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  1. Revisor – Inger Nielsen

  2. Revisorsuppleant – Peter Møller

 9. Eventuel

 

Vi håber, at rigtigt mange kan deltage i generalforsamlingen, hvor foreningen er vært ved en forfriskning.

Flere og flere besøger vores informative hjemmeside,  www.colinarcher.dk , som Thorkild Vandborg løbende holder opdateret på frivillig basis og på fineste vis. Hold venligst øje med siden i den nærmeste fremtid – som skrevet i dette brev – satser vi på at –

søsætte båden tirsdag den 14. april

Det bliver en stor dag for os alle – vel mødt på kajen ved Østhavnen, hvor Redningsringen sætter båden i vandet og løfter masten på plads!

Med venlig hilsen f. Colin Archer Laug, Lemvig

Kenneth Bro

Nyhedsbrev nr. 4 den 20. september 2014

Nyhedsbrev nr. 4 den 20. september 2014

Colin Archer

PROJEKTET –

Lemvig

 

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed vores fjerde nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in­ter­esse.

Båden står stadig i Hal 8 på Moeskjærvej og arbejdet skrider rigtigt godt frem. Siden gene­ralforsamlingen er der arbejdet næsten dagligt på båden. Henning Lund, Kris Thorsen og Flem­ming Kæmpe er gået foran, og med sig har de haft mange trofaste frivillige som hjælpere i dagtimerne.

Status er dags dato:

Tankanlæg, motor og skrueaksel er monteret. Apteringen (af smukt lærketræ leve­ret af WoodPro) er næsten færdig, alle lister er af mahogni, som fulgte med båden, der er køjeplads til 6 personer og møbelpolstreren er også gået i gang med madras­ser og hynder. Toilettanken er monteret og toilet og vask er købt – døren til toilet er klar til at blive sat i. Bordplade til kahyt og kortbord er færdig. Indretning af pantry påbegyndes snarest – komfuret er købt – alt i alt er det imponerende, hvad der er sket på båden. Ruftaget er lakeret og vinduer isat (6 m.m. polysteren). Alle rund­hol­ter, bomme, topstang og klyverbom er tildannet og lakeret. Masten er leveret fra Ørum Savværk, skåret ud i firkant, så nu forestår der et større høvle- og pudsear­bej­de, som de seneste dage er påbegyndt. Båden er malet udvendigt to gange og bun­den har fået primer. Skruen er monteret og bådebyg­gerne arbejder pt. med at sætte roret på.

Kig forbi og glæd jer over den smukke båd, som vi gør alt for, kan blive færdig til Træskibssammenslutningens Pinsestævne i Lemvig i 2015. Sikke et vartegn for byen!

Arbejdet og arbejdsglæden er styrket af, at DeWalt og Stanley velvilligt har stillet alt ønskeligt værktøj til rådighed for os, indtil vi er færdige – STOR tak for det!

Senest har vi fået foræret et komplet sæt sejl til båden. Gaven er fra John Jacobsen, Farsund i Norge. Han har gennem mange år ophalet sin Colin Archer båd på Lemvig Bedding. Han deltager i flere kapsejladser, hvorfor han har bestilt et sæt nye sejl og foræret os det gamle, men stadig brugbare sejl.

Bestyrelsen har besluttet, at John bliver vores første æresmedlem, og en delegation fra bådelauget har netop været i Norge for at overrække John dette æresbevis. Med tilbage havde de vores gave, et komplet sæt sejl, så nu har vi også sejlet i hus.

 • Økonomistatus:

Vores økonomi ser fornuftig ud, vi har stadig penge på kontoen, takket være Færch­fonden, Lauritzenfonden, og Friluftsrådet, som velvilligt helt eller delvist har udbe­talt det beløb, som de har sponsoreret til os. Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil stifte gæld under byggefasen. Vi står nu over for at skulle foretage store investe­rin­ger i kostbart udstyr. Vi er meget obs. på at indhente konkurrencedyg­tige priser for­ud for indkøb, så vore bevillinger rækker længst muligt. Vore sponsorer er positivt stemt over for det store frivillige arbejde, der ydes ved båden, og vi møder stor velvillighed fra lokale virksomheder og interessegrup­per. Vi har stadig tilsagn om 70.000 kr. fra Friluftsrådet og 150.000 kr. fra Veluxfonden, disse er ganske vist for­be­holdt sejl og rig, men da vi har fået et komplet sæt sejl som gave, har Veluxfonden udtalt, at de er velvilligt indstillet overfor, at give os en dispensa­tion herfra.

Vi har fået et bindende svar fra SKAT vedr. momsfritagelse, og svaret er JA. Colin Archer er momsfritaget, for så vidt det drejer sig om:

 1. – at den ikke kan antages som et lystfartøj, når blot den fremtræder som erhvervsfartøj og er i foreningseje, selv om den ikke anvendes til erhvervsmæssig sejlads, men fx til turistattraktion m.v.
 2. Momsfritagelsen begrænser sig til ombygning, reparation og vedligeholdelse, men ikke til nybygning.
 3. Momsfritagelsen omfatter fast udstyr leveret efter, at skibet er færdiggjort og nødvendigt udstyr, som er flytbart.
 4. Definitioner:
 1. Nybygning af skibe er ikke momsfritaget,
 2. fast udstyr er fast installeret, som bl.a. navigationsudstyr og sikkerhedsmateriel,
 3. nødvendigt udstyr er flytbart, men nødvendigt ved udnyttelsen, som bl.a. fiskegrej, joller og redningsveste,
 4. ved ombygning ændres skibets/udstyrets standard,
 5. ved reparation og vedligeholdelse bevares skibets standard,
 6. indkøb i byggemarkeder og lign. som fx. maling er ikke momsfritaget.

Vi kan altså kun delvist udnytte denne momsfritagelse, men på sigt kan vi få glæde af dette svar.

Fundraisingen fortsætter:

Anne-Mette Flyvbjerg og Helle Bro arbejder stadig ihærdigt med at skaffe de sidste penge til færdiggørelsen – der har i sommer været en længere pause i bevillingerne, men vi tror stadig på, at det er muligt at nå målet – Projektet bæres af de mange frivillige, der bakker op om arbejdet, og der kommer stadig flere og flere til – flot!

Medlemsbidrag:

Vi vil gerne minde om, at det er muligt at forny medlemskabet/tegne et nyt ved at indbetale 200 kr. på vores konto i Nordea, Lemvig: 9589 – 0726 400 180.

Vi har pt. 45 som har fornyet deres medlemskab, men vi har også stadig 26 på listen fra sidste år, som rykker os for at få lov til at betale kontingentet for i år. Vi imødeser gerne jeres indbetaling på ovennævnte konto eller ved henvendelse til et af besty­relsens medlemmer. HUSK at oplyse jeres medlemsnummer og navn på indbetalin­gen. Nye medlemmer vil snarest modtage et nummereret medlemskort, som tak for interessen.

Det er af stor betydning for vores forankring i lokalområdet, at vi har en stor med­lems­skare – derfor skal vores opfordring være

at vi bliver så mange som muligt

så hurtigt som muligt

send derfor gerne denne opfordring/dette nyhedsbrev videre til de, i jeres netværk, som I formoder, kan være interesseret i et medlemskab!

 

Der er mange flere billeder at se på vores hjemmeside, som heldigvis nu igen kan besøges – vi beklager, hvis nogen på det seneste forgæves har forsøgt at åbne siden!

www.colinarcher.dk

Med venlig hilsen f. Colin Archer Laug, Lemvig

Kenneth Bro

Nyhedsbrev nr. 3, 10. september 2014

Nyhedsbrev nr. 3 den 10. september 2014

Colin Archer PROJEKTET – Lemvig

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed det tredje nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in­ter­esse.

Båden står stadig i Hal 8 på Moeskjærvej og arbejdet skrider rigtigt godt frem. Siden generalforsamlingen er der arbejdet næsten dagligt på båden. Henning Lund og Flemming Kæmpe er gået foran, og med sig har de haft mange trofaste frivillige som hjælpere.

Status er dags dato:

Tankanlæg, motor og skrueaksel er monteret. Apteringen er næsten færdig, der er køjeplads til 6 personer og møbelpolsteren er også gået i gang med madrasser og hynder. Toilettanken er monteret og toilet og vask er bestilt – døren hertil er klar til at blive sat i. Bordplade til kahyt og kortbord er færdig. Indretning af pantry påbegyndes i denne uge – komfuret er i restordre – alt i alt er det imponerende, hvad der er sket i færdiggørelsen. Ruftaget er lakeret og vinduer isat (6 m.m. polysteren). Alle rundholter, bomme, topmast og klyverbom er tildannet og lakeret. Masten er leveret fra Ørum Savværk, skåret ud i firkant, så nu forestår der et større høvle og pudsearbejde. Båden er malet udvendigt to gange og bunden har fået primer. Skruen er monteret og bådebyg­gerne arbejder pt. med at sætte roret på.

Kig forbi og glæd jer over den smukke båd, som vi gør alt for, kan blive færdig til Træskibssammenslutningens Pinsestævne i Lemvig i 2015. Sikke et vartegn for byen!

Arbejdet og arbejdsglæden er styrket af, at DeWalt og Stanley velvilligt har stillet alt ønskeligt værktøj til rådighed for os, indtil vi er færdige – STOR tak for det!

Senest har vi fået foræret et komplet sæt sejl til båden. Gaven er fra John, som gennem mange år har ophalet sin Colin Archer båd på Lemvig Bedding. Han deltager i flere kapsejladser, hvorfor han har bestilt et sæt nye sejl og foræret os det gamle, men stadig brugbare sejl.

Bestyrelsen har besluttet, at John bliver vores første æresmedlem, og en delegation fra bådelauget tager til Norge og overrækker ham dette medlemsbevis på hans 70 års fødselsdag i denne måned. Med tilbage bringer de vores gave, et komplet sæt sejl, som passer præcis til vores båd

Vi mener ikke, vi pt. kan nedsætte egl. arbejdsgrupper og ej heller fastsætte bestemte mødetidspunkter. Vi arbejder sideløbende med at skaffe træ til mast, klyverbom m.m. og når dette er sket, vil der muligvis være behov for, at træet afbarkes, inden det skal lagres i op til 1 år. Får vi økonomi til at købe træet hos et savværk, vælger vi muligvis denne løsning.

De første investeringer, vi har behov for, er at få anskaffet bedre belysning, også dette arbejdes der på, gerne snarest.

Vi har nu 33 medlemmer, hvilket vi synes er rigtigt flot – og så mange nye medlemmer som muligt er velkomne – alle bestyrelsesmedlemmer kan tegne medlemmer.

Vi har også været så heldige, at flere lokale sponsorer allerede har meldt sig – Stor tak til

Kaj Egholm,

Jørgen Skovgaard,

Cheminova,

Lemvig Maskin & Køleteknik Aps.

Vi har mange ansøgninger ude ved lokale firmaer, idet vi mener, det kan have stor betydning ved forskellige ansøgninger til de store fonde, at vi har en stor lokal opbakning både økonomisk og ikke mindst i kraft af alle de frivillige kræfter, der lægges i projektet – stor tak til alle jer, der allerede har givet tilsagn.

Den første fondsansøgning er under udarbejdelse, der er et par deadlines den 1. oktober, så vi arbejder ihærdigt.

Jens Peder har velvilligt stillet nogle maskiner samt en høvlebænk til rådighed, og der arbejdes på at få disse anbragt i hallen.

Vi har også brug for Værktøj – Håndværksmaskiner og godt håndværktøj, så skulle nogle have et ønske om at donere noget til os, vil vi være meget taknemlige – vores ønskeseddel ser således ud – i al beskedenhed ; o

Værktøjsliste:

Tøm. Bukke                                                 gerne 4 stk

Arbejdslamper                                              gerne 5 stk

Kabeltromler                                                 gerne 2 stk

Forlængerledninger á 10 – 15 – 8 – 20m

Stikdåser (3 eller 4 stik)                                gerne 3 stk

Arbejdsbord med skruestik

Høvlebænk – Jens Peder har lovet at sætte én op til os

Håndværktøjsmaskiner :

Skrue – bore – maskiner                               gerne 2 stk

Bits sæt                                                      gerne 2 stk

Stiksav

Rundsav

Lille boremaskine 10 mm patron

Mellem boremaskine 12 mm patron

Båndpudsemaskine

Excentrisk pudser

Rystepudser

Lille vinkelsliber

Støvsuger

Overfræser + jern + værktøj til do

Tilslutning af mask. Båndsav – høvl

Håndværktøj:                 

Stemmejern 10-12-15-20-25 m.m.           gerne 5 stk i alt

Skruetrækkere sæt med lige kærv

Skruetrækkere sæt med krydskærv

Knibtang

Håndhamre – lille – mellem – stor            gerne 3 stk

Håndmukkert    1 kg.      Kort skaft

Håndmukkert    1,25 kg Lang skaft

Skruetvingere af forskellig størrelse         12 stk

Stiv kost

Skovl

Støvekost                                                gerne 2 stk

Fejeblad

Diverse malerpensler

Stativer – håndtag til malerruller 100 mm lang skaft

Rullespande 8 l

Runde plastspande

1 pakke tynde plasthandsker str. 6-9

Fukssvans sav

Listesav

Nedstryger

HH.s jernboresæt fra 1 – 10 mm               gerne 2 sæt

Kunstboresæt 6 – 8 – 10 – 12 – 15 mm

File        flad        grov – mellem – fin

File        trekant lille – mellem

File        rund

Havesprøjte Plat

Tommestokke                                               gerne 5 stk

Skydelære

Watterpas

Tømmervinkel   stor – lille

Smig vinkel                                                    gerne 2 stk

Tømrerblyant                                                gerne 10 stk

Stikpasse

Stregmål

Strygesten slibesten – kaberundum

Strygesten scekorit

Koben lille – mellem

Topnøglesæt

Svensk nøgle 6” – 8”

Stanly kniv + blade

Ring gaffel nøgle sæt

Sandpapirrulle korn 60 – 80 – 240 eller 260

Korkpudseklodser  gerne 3 stk

Skeletpistol til tuber (god kvalitet)

Hulboresæt – savborer sæt

Slethøvl

Pudsehøvl

Sekretæren tager forbehold over for evt. fejl i terminologien…

 

Vi er, som I kan se, selvfølgelig meget ”ydmyge”, det vi får givet skal vi jo ikke ud og købe!

Dette a propos kan vi nævne, at foreningen har tegnet en ulykkesforsikring.

Forslag: Vi inviterer til en foreningsaften tirsdag, den 22. oktober kl. 19 i Hal 8 – medbring selv kaffe – kop og kage!

De bedste septemberhilsener

fra hele bestyrelsen.

For at vi nu ikke skal ”drukne” i værktøj, vil vi gerne, hvis I melder tilbage til sekretæren (Anne-Mette), hvad I evt. ønsker at donere til os af værktøj – gerne på e-mail.

 

Vel mødt i foreningen – vi glæder os til samarbejdet!

Nyhedsbrev nr. 2,den 27. november 2013

Colin Archer

 PROJEKT

i samarbejde med Lemvig Produktionsskole

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed det andet nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in-ter­esse. Vi har den 22. oktober afholdt et fællesmøde, hvorfra An­ders True tidligere har udsendt et referat. Der er stadig flere frivillige, der melder sig på banen – mange savner en plan over, hvordan de kan komme i gang med at hjælpe med færdiggørelsen. Holdfortegnelsen kan snarest findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen havde et møde i sidste uge, hvor det blev besluttet, at jeg skal sende dette nyhedsbrev ud med oplysning om, at vi ikke får dannet arbejdshold/tider før tidligst januar/­fe­bruar.

Båden er nu færdigimprægneret, dette arbejde har taget længere tid end forventet. Årsagen dertil er, at der er taget hensyn til de, der arbejder deroppe til daglig. Arbejdet er udført i weekenderne på grund af de lugtgener, som malerarbejdet har medført. Som omtalt i referatet fra fællesmødet den 22. oktober blev Bøjes apteringstegning fremlagt, der var stor anerkendelse til Bøje for det store arbejde, han har lagt i det – og tegningen kan ses, enten ved båden eller på hjemmesiden. Altså er forudsætningen for at kunne påbegynde arbejdet til stede.

 Vi er også så heldige, at vi har 26.423 kr. på kontoen, efter at alle regninger er betalte, og derfor kan vi nu begynde at indkøbe materialer. Vi har mødt stor velvillighed fra lokale Sponsorer, og vi retter en stor tak til:

JKLAB K/S Transportvej 9 DK-7620 Lemvig                         

  
Dansk Metal Nordvestjylland
Danmarksgade 14
7620 Lemvig 3
Også stor tak til Lemvig Maskin- og Køleteknik Aps, som velvilligt sponsorerer materialer til fremstilling af motorfundament m.m.

Desuden en stor tak både til Lemvig Kommune, for et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr., og til Lemvig Produktionsskole, som har støttet os med 49.800 kr. Uden denne støtte ville det ikke have været muligt at få båden i hænde. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke skal optages yderligere lån, hvorfor vi er dybt afhængige af de midler, vi selv kan indsamle.

Bestyrelsen har vedtaget, at tanke til diesel udføres i jern og ikke som tidligere foreslået i rustfrit stål. Dette arbejde påbegyndes i begyndelsen af januar. Når planerne for tankanlæggene er udarbejdet, kan vi også påbegynde ilægning af garnering.

Ilægning af garnering kan dog først påbegyndes, når vi har de nødvendige maskiner installeret samt værktøj hertil.

Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen afventer et tilbud fra Jens Peder Hilligsø om indkøb af træ til garne-ring, dette forventes at kunne realiseres i begyndelsen af januar.

Vi har med stor hjælp fra elektrikerne Finn Haagensen og Palle Kirkeby samt Verner Madsen fået bragt elinstallationer til maskiner og lys i orden, så nu er der også kraft til rådighed i nærheden af båden.

Vi har nu 46 medlemmer, hvilket vi er rigtig glade for – og så mange nye medlemmer som muligt er velkomne – en oversigt over de medlemmer, der har givet tilsagn om at medvirke i en arbejdsgruppe, kan ses på hjemmesiden.

Kunne du tænke dig at være med i en af arbejdsgrupperne, hører vi gerne fra dig.

Helle Bro og Anne-Mette har de sidste to måneder arbej­det ihærdigt med fondsansøgninger, og der er nu frem­sendt 10 ansøgninger til større fonde – den 29. nov. fik vi den første tilbagemelding – Lauritzen Fonden har bevilget os 40.000 kr. Vi skal i dialog med Fonden om anvendelsen af det bevilgede beløb. Desværre fik vi så den 30. nov. besked fra A. P. Møller om, at de ikke har kunnet i møde­komme vores ansøgning.

Vi venter med håb og krydser fingre for, at vi har formået at udarbejde et materiale vedr. projektet, som flere andre fonde ser en interesse i at støtte.

Bestyrelsens næste møde finder sted medio februar 2014, dato er endnu ej fastlagt – vi imødeser i øvrigt gerne gode ideer og forslag!

Sluttelig ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi forhåbentlig kommer godt fra start!

På bestyrelsens vegne

Anne-Mette Flyvbjerg