Nyhedsbrev 5

Nyhedsbrev nr. 5 den 12. marts 2015

Colin Archer         

PROJEKT

i samarbejde med Produktionsskolen Nordvestjylland

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed femte nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in­ter­esse.

Lige ved og næsten!  –  Collin Archer skal i søen!

Nu går arbejdet med Collin Archer ind i sin sidste fase.

Planen er, at skibet søsættes den 14. april i Lemvig, hvor skibet med hjælp fra Red­nings­ringen transporteres fra hallerne på Moeskjærvej til Østhavnen. Tak til Karl Erik Christensen for gode rammer til skibsbyggeriet!

Skibet skal være færdigrigget og sejlklar til Træskibssammenslutningens Pinse­stæv­ne, som i år er i Lemvig. Lemvig Kommune er projektleder og Lemvig Træskibslaug står i samarbejde med Lemvig Roklub for de praktiske opgaver. Der forventes ca. 10.000 -12.000 gæster i Lemvig i den anledning!

De mange frivillige i Colin Archer Laug og de unge tilknyttet Produktionsskolen Nord­vestjylland glæder sig til at vise det prægtige skib, præget af godt håndværk, frem. Skibet navngives pinselørdag kl. 12.00 på Lemvig Bedding. Der er efterføl­gen­de præ­sentationssejlads på fjorden, hvor alle træskibene, der deltager i stævnet, sejler ud.

Vi vil gerne sige både frivillige og medlemmerne en stor TAK for, at visionen om det multifunktionelle skib kan realiseres. Der er arbejdet på båden næsten daglig i det sidste år. Vi vil gerne yde en smule til gengæld og inviterer derfor alle frivillige og medlem­mer­ til præsentation af skibet pinselørdag kl. 15.00. Frivillige vil sikre lidt til ganen og halsen fra kl. 15.00 til 15.30.

For jer, der har andre planer for pinsen, står der kun tilbage at sige en stor TAK med håb om, at I på et senere tidspunkt vil besigtige skibet i Lemvig Havn.

Der pågår nu en proces med samarbejdspartnere om at finde de bedste aktiviteter med skibet – heldigvis er der mange frivillige, der byder sig til – også i denne fase.  Bl.a.­ søkyndige der vil sejle skibet til gavn for borgere, der kan have glæde af ople­vel­­sesture med og uden fiskestang.

Vi mangler nogle få tusinde kroner, for at økonomien rækker, men mon ikke vi når frem til flere velgørere –  lige ved og næsten!

Vi har vedlagt en billedserie – hvor vi viser skibet i første udgave, og som det står nu. Det er imponerende udtryk for ældgammelt håndværk i moderne udgave.

At sejle er at leve!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomistatus:

Vores økonomi ser fornuftig ud, vi har stadig penge på kontoen, takket være vore mange velvillige sponsorer, som undervejs delvist har udbetalt deres tilsagn om støtte – således har Veluxfonden i efteråret frigivet 75.000 kr. for det komplette sæt sejl, som vi har modtaget i gave fra John Jacobsen, Norge – Flot!

Vores budgettal ser ud til at holde, og vi har nu påbegyndt indkøb af dele til rig og redningsudstyr samt nautiske instrumenter. Michael Honoré v/HB Revision I/S har velvilligt givet tilsagn om at støtte os i forhold til det bindende svar fra SKAT, vedr. momsfritagelse. Vi kan, som nævnt i tidligere nyhedsbrev, delvist få glæde af momsfritagelsen, og derfor er vi taknemlige for at få hjælp til fortolkningen af disse regler.

Helle Bro og Anne-Mette Flyvbjerg arbejder stadig ihærdigt med at skaffe de sidste penge til færdiggørelsen – vi mangler stadig at få svar fra enkelte fonde, men vi tror på, at det er muligt at nå målet – Projektet bæres af de mange frivillige, der bakker op om arbejdet, og der kommer stadig flere og flere til – flot!

Medlemsbidrag:

Vi vil gerne minde om, at det er muligt at forny medlemskabet/tegne et nyt ved at indbetale 200 kr. på vores konto i Nordea, Lemvig: 9589 – 0726 400 180.

Vi har pt. 56 medlemmer. Vi imødeser gerne jeres indbe­ta­ling på ovennævnte konto eller ved henvendelse til et af besty­relsens medlemmer. HUSK at oplyse jeres medlemsnummer/navn på indbetalin­gen. Nye medlemmer vil sna­rest modtage et nummereret medlemskort, som tak for interessen. Det er muligt at melde sig ind i foreningen via vores hjemmeside, vi har også fået SWIPP ; )

Det er af stor betydning for vores forankring i lokalområdet, at vi har en stor med­lems­skare – derfor skal vores opfordring være:

Send gerne denne opfordring/dette nyhedsbrev videre til de, i jeres netværk, som I formoder, kan være interesseret i et medlemskab/læse vore nyhedsbreve!

Generalforsamlingen er i år fastsat til torsdag, den 26. marts kl. 19.00 i Lemvig Træskibslaug Hus på Havnen med dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Formandens beretning samt godkendelse af beretning

 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 4. Forslag til medlemskontingent

 5. Indkomne forslag herunder vedtægtsændringer

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er

  1. Anders True

  2. Jens Peder Helligsø

  3. Chresten Maarupgaard

 7. Valg af suppleanter – på valg er

  1. Poul Kynde

  2. Tyge Windfeld-Lund

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  1. Revisor – Inger Nielsen

  2. Revisorsuppleant – Peter Møller

 9. Eventuel

 

Vi håber, at rigtigt mange kan deltage i generalforsamlingen, hvor foreningen er vært ved en forfriskning.

Flere og flere besøger vores informative hjemmeside,  www.colinarcher.dk , som Thorkild Vandborg løbende holder opdateret på frivillig basis og på fineste vis. Hold venligst øje med siden i den nærmeste fremtid – som skrevet i dette brev – satser vi på at –

søsætte båden tirsdag den 14. april

det bliver en stor dag for os alle – vel mødt på kajen ved Østhavnen, hvor Redningsringen sætter båden i vandet og løfter masten på plads!

Med venlig hilsen f. Colin Archer Laug, Lemvig

Kenneth Bro