Nyhedsbrev 2

Nyhedsbrev nr. 2,den 27. november 2013

Colin Archer

 PROJEKT

i samarbejde med Lemvig Produktionsskole

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed det andet nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in-ter­esse. Vi har den 22. oktober afholdt et fællesmøde, hvorfra An­ders True tidligere har udsendt et referat. Der er stadig flere frivillige, der melder sig på banen – mange savner en plan over, hvordan de kan komme i gang med at hjælpe med færdiggørelsen. Holdfortegnelsen kan snarest findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen havde et møde i sidste uge, hvor det blev besluttet, at jeg skal sende dette nyhedsbrev ud med oplysning om, at vi ikke får dannet arbejdshold/tider før tidligst januar/­fe­bruar.

Båden er nu færdigimprægneret, dette arbejde har taget længere tid end forventet. Årsagen dertil er, at der er taget hensyn til de, der arbejder deroppe til daglig. Arbejdet er udført i weekenderne på grund af de lugtgener, som malerarbejdet har medført. Som omtalt i referatet fra fællesmødet den 22. oktober blev Bøjes apteringstegning fremlagt, der var stor anerkendelse til Bøje for det store arbejde, han har lagt i det – og tegningen kan ses, enten ved båden eller på hjemmesiden. Altså er forudsætningen for at kunne påbegynde arbejdet til stede.

 Vi er også så heldige, at vi har 26.423 kr. på kontoen, efter at alle regninger er betalte, og derfor kan vi nu begynde at indkøbe materialer. Vi har mødt stor velvillighed fra lokale Sponsorer, og vi retter en stor tak til:

JKLAB K/S

Transportvej 9

DK-7620 Lemvig                         

  
Dansk Metal Nordvestjylland
Danmarksgade 14
7620 Lemvig 3

Også stor tak til Lemvig Maskin- og Køleteknik Aps, som velvilligt sponsorerer materialer til fremstilling af motorfundament m.m.

Desuden en stor tak både til Lemvig Kommune, for et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr., og til Lemvig Produktionsskole, som har støttet os med 49.800 kr. Uden denne støtte ville det ikke have været muligt at få båden i hænde. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke skal optages yderligere lån, hvorfor vi er dybt afhængige af de midler, vi selv kan indsamle.

Bestyrelsen har vedtaget, at tanke til diesel udføres i jern og ikke som tidligere foreslået i rustfrit stål. Dette arbejde påbegyndes i begyndelsen af januar. Når planerne for tankanlæggene er udarbejdet, kan vi også påbegynde ilægning af garnering.

Ilægning af garnering kan dog først påbegyndes, når vi har de nødvendige maskiner installeret samt værktøj hertil.

Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen afventer et tilbud fra Jens Peder Hilligsø om indkøb af træ til garne-ring, dette forventes at kunne realiseres i begyndelsen af januar.

Vi har med stor hjælp fra elektrikerne Finn Haagensen og Palle Kirkeby samt Verner Madsen fået bragt elinstallationer til maskiner og lys i orden, så nu er der også kraft til rådighed i nærheden af båden.

Vi har nu 46 medlemmer, hvilket vi er rigtig glade for – og så mange nye medlemmer som muligt er velkomne – en oversigt over de medlemmer, der har givet tilsagn om at medvirke i en arbejdsgruppe, kan ses på hjemmesiden.

Kunne du tænke dig at være med i en af arbejdsgrupperne, hører vi gerne fra dig.

Helle Bro og Anne-Mette har de sidste to måneder arbej­det ihærdigt med fondsansøgninger, og der er nu frem­sendt 10 ansøgninger til større fonde – den 29. nov. fik vi den første tilbagemelding – Lauritzen Fonden har bevilget os 40.000 kr. Vi skal i dialog med Fonden om anvendelsen af det bevilgede beløb. Desværre fik vi så den 30. nov. besked fra A. P. Møller om, at de ikke har kunnet i møde­komme vores ansøgning.

Vi venter med håb og krydser fingre for, at vi har formået at udarbejde et materiale vedr. projektet, som flere andre fonde ser en interesse i at støtte.

Bestyrelsens næste møde finder sted medio februar 2014, dato er endnu ej fastlagt – vi imødeser i øvrigt gerne gode ideer og forslag!

Sluttelig ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi forhåbentlig kommer godt fra start!

På bestyrelsens vegne

Anne-Mette Flyvbjerg

Videre til Nyhedsbrev 3        >>>HOME<<<