Skibslaug i Lemvig klar til fremvisning af skibet “Anni Thrysøe”

Det nystiftede Colin Archer Laug Lemvig vil gerne vise deres skib frem og fortælle om de ideer og planer de har med skibet. Udgangspunktet er, at skibet skal være færdigbygget om 2 år, hvor Lemvig er vært for det årlige træf for større træskibe, som afholdes pinsen 2015. Der er mange, der har henvendt sig, og viser interesse for medvirken til færdiggørelse af skibet . Skibet vil blive et smukt vartegn for Lemvig, som viser tilknytningen til havn, vand og sejlads, som Lemvig altid har været kendt for . Flere har ønsket at være med til at bemande skibet, når det er gjort sejlklar, og bl.a. skal deltage i sejladsen ”Limfjorden Rundt” for træskibe. Der er mulighed for alle for at være med i skibslauget og give en hjælpende hånd til færdiggørelsen af skibet – uanset de faglige forudsætninger. Der er fremvisning af skibet mandag den 2. september kl. 19 . Det foregår i hal 8 på det tidligere Zenith møbler på Moeskjærvej, som Karl Erik Christensen med stor velvilje har stillet til rådighed for Colin Archer Lauget

Nyhedsbrev nr. 2,den 27. november 2013

Colin Archer

 PROJEKT

i samarbejde med Lemvig Produktionsskole

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed det andet nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in-ter­esse. Vi har den 22. oktober afholdt et fællesmøde, hvorfra An­ders True tidligere har udsendt et referat. Der er stadig flere frivillige, der melder sig på banen – mange savner en plan over, hvordan de kan komme i gang med at hjælpe med færdiggørelsen. Holdfortegnelsen kan snarest findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen havde et møde i sidste uge, hvor det blev besluttet, at jeg skal sende dette nyhedsbrev ud med oplysning om, at vi ikke får dannet arbejdshold/tider før tidligst januar/­fe­bruar.

Båden er nu færdigimprægneret, dette arbejde har taget længere tid end forventet. Årsagen dertil er, at der er taget hensyn til de, der arbejder deroppe til daglig. Arbejdet er udført i weekenderne på grund af de lugtgener, som malerarbejdet har medført. Som omtalt i referatet fra fællesmødet den 22. oktober blev Bøjes apteringstegning fremlagt, der var stor anerkendelse til Bøje for det store arbejde, han har lagt i det – og tegningen kan ses, enten ved båden eller på hjemmesiden. Altså er forudsætningen for at kunne påbegynde arbejdet til stede.

 Vi er også så heldige, at vi har 26.423 kr. på kontoen, efter at alle regninger er betalte, og derfor kan vi nu begynde at indkøbe materialer. Vi har mødt stor velvillighed fra lokale Sponsorer, og vi retter en stor tak til:

JKLAB K/S Transportvej 9 DK-7620 Lemvig                         

  
Dansk Metal Nordvestjylland
Danmarksgade 14
7620 Lemvig 3
Også stor tak til Lemvig Maskin- og Køleteknik Aps, som velvilligt sponsorerer materialer til fremstilling af motorfundament m.m.

Desuden en stor tak både til Lemvig Kommune, for et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr., og til Lemvig Produktionsskole, som har støttet os med 49.800 kr. Uden denne støtte ville det ikke have været muligt at få båden i hænde. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke skal optages yderligere lån, hvorfor vi er dybt afhængige af de midler, vi selv kan indsamle.

Bestyrelsen har vedtaget, at tanke til diesel udføres i jern og ikke som tidligere foreslået i rustfrit stål. Dette arbejde påbegyndes i begyndelsen af januar. Når planerne for tankanlæggene er udarbejdet, kan vi også påbegynde ilægning af garnering.

Ilægning af garnering kan dog først påbegyndes, når vi har de nødvendige maskiner installeret samt værktøj hertil.

Det blev endvidere besluttet, at bestyrelsen afventer et tilbud fra Jens Peder Hilligsø om indkøb af træ til garne-ring, dette forventes at kunne realiseres i begyndelsen af januar.

Vi har med stor hjælp fra elektrikerne Finn Haagensen og Palle Kirkeby samt Verner Madsen fået bragt elinstallationer til maskiner og lys i orden, så nu er der også kraft til rådighed i nærheden af båden.

Vi har nu 46 medlemmer, hvilket vi er rigtig glade for – og så mange nye medlemmer som muligt er velkomne – en oversigt over de medlemmer, der har givet tilsagn om at medvirke i en arbejdsgruppe, kan ses på hjemmesiden.

Kunne du tænke dig at være med i en af arbejdsgrupperne, hører vi gerne fra dig.

Helle Bro og Anne-Mette har de sidste to måneder arbej­det ihærdigt med fondsansøgninger, og der er nu frem­sendt 10 ansøgninger til større fonde – den 29. nov. fik vi den første tilbagemelding – Lauritzen Fonden har bevilget os 40.000 kr. Vi skal i dialog med Fonden om anvendelsen af det bevilgede beløb. Desværre fik vi så den 30. nov. besked fra A. P. Møller om, at de ikke har kunnet i møde­komme vores ansøgning.

Vi venter med håb og krydser fingre for, at vi har formået at udarbejde et materiale vedr. projektet, som flere andre fonde ser en interesse i at støtte.

Bestyrelsens næste møde finder sted medio februar 2014, dato er endnu ej fastlagt – vi imødeser i øvrigt gerne gode ideer og forslag!

Sluttelig ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi forhåbentlig kommer godt fra start!

På bestyrelsens vegne

Anne-Mette Flyvbjerg

Nyhedsbrev nr. 1 den 26. september 2013

Colin Archer

PROJEKT

i samarbejde med Lemvig Produktionsskole

Bestyrelsen for ”Colin Archer Laug, Lemvig” sender hermed det første nyhedsbrev ud til alle, der har vist projektet in­ter­esse.

Båden står i Hal 8 på Moeskjærvej og alle bestyrelses­med­lemmer samt Bøje Tommerup har en nøgle til hallen – I er velkomne til at aflægge båden et besøg. Kontakt én fra bestyrelsen forinden, så I ikke kører forgæves!

Vi har nu haft to bestyrelsesmøder og fra disse kan vi referere følgende:

Båden er rengjort og klar til imprægnering, hvilket vil ske inden for de næste uger. Sideløbende hermed er Bøje ved at udarbejde en apteringsplan, som forelægges bestyrelsen på deres næste møde. Det næste, der skal ske ved båden, er, at der laves skabeloner til de forskellige tanke, der skal ilægges, disse tanke skal dernæst laves, og i denne forbindelse kan det blive aktuelt med nogle hjælpende hænder – så har nogle af jer disse kompetencer, hører vi gerne fra jer.

Når planerne for tankanlæggene er udarbejdet, kan vi påbegynde ilægning af garnering. Dette kan dog først påbegyndes, når vi har de nødvendige maskiner installeret samt værktøj hertil.

Chresten og Thomas påbegynder herefter isætning af motor m.m. – ønsker I at deltage i denne proces, bedes I kontakte Chresten.

Vi mener ikke, vi pt. kan nedsætte egl. arbejdsgrupper og ej heller fastsætte bestemte mødetidspunkter. Vi arbejder sideløbende med at skaffe træ til mast, klyverbom m.m. og når dette er sket, vil der muligvis være behov for, at træet afbarkes, inden det skal lagres i op til 1 år. Får vi økonomi til at købe træet hos et savværk, vælger vi muligvis denne løsning.

De første investeringer, vi har behov for, er at få anskaffet bedre belysning, også dette arbejdes der på, gerne snarest.

Vi har nu 33 medlemmer, hvilket vi synes er rigtigt flot – og så mange nye medlemmer som muligt er velkomne – alle bestyrelsesmedlemmer kan tegne medlemmer.

Vi har også været så heldige, at flere lokale sponsorer allerede har meldt sig – Stor tak til

Kaj Egholm,

Jørgen Skovgaard,

Cheminova,

Lemvig Maskin & Køleteknik Aps.

Vi har mange ansøgninger ude ved lokale firmaer, idet vi mener, det kan have stor betydning ved forskellige ansøgninger til de store fonde, at vi har en stor lokal opbakning både økonomisk og ikke mindst i kraft af alle de frivillige kræfter, der lægges i projektet – stor tak til alle jer, der allerede har givet tilsagn.

Den første fondsansøgning er under udarbejdelse, der er et par deadlines den 1. oktober, så vi arbejder ihærdigt.

Jens Peder har velvilligt stillet nogle maskiner samt en høvlebænk til rådighed, og der arbejdes på at få disse anbragt i hallen.

Vi har også brug for Værktøj – Håndværksmaskiner og godt håndværktøj, så skulle nogle have et ønske om at donere noget til os, vil vi være meget taknemlige – vores ønskeseddel ser således ud – i al beskedenhed; o

Værktøjsliste:

Tøm. Bukke gerne 4 stk.

Arbejdslamper gerne 5 stk.

Kabeltromler gerne 2 stk.

Forlængerledninger á 10 – 15 – 8 – 20m

Stikdåser (3 eller 4 stik) gerne 3 stk.

Arbejdsbord med skruestik

Høvlebænk – Jens Peder har lovet at sætte én op til os

Håndværktøjsmaskiner :

Skrue – bore – maskiner gerne 2 stk.

Bits sæt gerne 2 stk.

Stiksav

Rundsav

Lille boremaskine 10 mm patron

Mellem boremaskine 12 mm patron

Båndpudsemaskine

Excentrisk pudser

Rystepudser

Lille vinkelsliber

Støvsuger

Overfræser + jern + værktøj til do

Tilslutning af mask. Båndsav – høvl

Håndværktøj:

Stemmejern 10-12-15-20-25 m.m. gerne 5 stk. i alt

Skruetrækkere sæt med lige kærv

Skruetrækkere sæt med krydskærv

Knibtang

Håndhamre – lille – mellem – stor gerne 3 stk.

Håndmukkert 1 kg. Kort skaft

Håndmukkert 1,25 kg Lang skaft

Skruetvinger af forskellig størrelse 12 stk.

Stiv kost

Skovl

Støvekost gerne 2 stk.

Fejeblad

Diverse malerpensler

Stativer – håndtag til malerruller 100 mm lang skaft

Rullespande 8 l

Runde plastspande

1 pakke tynde plasthandsker str. 6-9

Fukssvans sav

Listesav

Nedstryger

HHS jernboresæt fra 1 – 10 mm gerne 2 sæt

Kunstboresæt 6 – 8 – 10 – 12 – 15 mm

File flad grov – mellem – fin

File trekant lille – mellem

File rund

Havesprøjte Plat

Tommestokke gerne 5 stk.

Skydelære

Vaterpas

Tømmervinkel stor – lille

Smig vinkel gerne 2 stk.

Tømrerblyant gerne 10 stk.

Stikpasse

Stregmål

Strygesten slibesten – karborundum

Strygesten scekorit

Koben lille – mellem

Topnøglesæt

Svensk nøgle 6” – 8”

Stanly kniv + blade

Ring gaffel nøgle sæt

Sandpapir rulle korn 60 – 80 – 240 eller 260

Korkpudseklodser gerne 3 stk.

Skeletpistol til tuber (god kvalitet)

Hulboresæt – savborer sæt

Slet høvl

Pudsehøvl

Sekretæren tager forbehold over for evt. fejl i terminologien…

Vi er, som I kan se, selvfølgelig meget ”ydmyge”, det vi får givet skal vi jo ikke ud og købe!

Dette apropos kan vi nævne, at foreningen har tegnet en ulykkesforsikring.

Forslag: Vi inviterer til en foreningsaften tirsdag, den 22. oktober kl. 19 i Hal 8 – medbring selv kaffe – kop og kage!

De bedste september hilsener

fra hele bestyrelsen.

For at vi nu ikke skal ”drukne” i værktøj, vil vi gerne, hvis I melder tilbage til sekretæren (Anne-Mette), hvad I evt. ønsker at donere til os af værktøj – gerne på e-mail.

Vel mødt i foreningen – vi glæder os til samarbejdet!